UNC)Uncirculated) – שטר שמור לחלוטין, נייר נקי וחד ופינות מרובעות חדות.

AU)About Uncirculated) – שטר כמעט מושלם עם סימני טיפול שולִיים. יכול להיות קפל אחד קל במרכז או קפל ספירת בנק. שטר כמצב כזה איננו יכול להיות מקומט, כאשר קמט הוא קפל חזק אשר "שובר" את פני השטר. נייר נקי ופינות חדות.

XF/EF)Extremely Fine) – שטר אטרקטיבי מאוד עם סימני טיפול קלים. יכול להיות לכל היותר עם שלושה קפלים קלים או קמט אחד במרכז. הנייר נקי ובפינות יכולה להיות רק עדות קלה לעיגולן. בנוסף, יכול להיות סימן קל של שחיקה בקרבת מפגש הקפל עם השוליים.

VF)Very Fine) – שטר אטרקטיבי, אבל עם עדויות לטיפול ושחיקה. יכול להיות עם כמה קפלים אנכיים ואופקיים. הנייר יכול להיות מלוכלך באופן מינימלי אבל באופן יחסי חד ולא גמיש. בלי קרעים, אבל עם אפשרות לשחיקה קלה. פינות שחוקות אבל לא מעוגלות לחלוטין.

F)Fine) – שטר המראה סימני טיפול ניכרים, אבל עדיין נראה רצוי. בעל קפלים וקמטים מרובים. הנייר אינו מלוכלך באופן מופרז אבל יכול להציג ריפיון. הקצוות יכולים להעיד על טיפול רב, עם קרעים קטנים בגבולות אך לא כאלה הנמשכים אל תוך העיצוב. ללא חור מרכזי עקב קיפול ממושך. חור סיכה אחד או שניים יכולים להופיע.

VG)Very Good) – שטר משומש ופגוע, אבל עדיין שלם ללא חלקים חסרים. פינות יכולות להציג שחיקה רבה ועיגול עם קרעים קטנים היכולים להמשך אל תוך העיצוב. הנייר יכול להציג חוסר צבע או כתמים וחור קטן יכול להמצא במרכז עקב קיפול ממושך. בדרך כלל בעל חורי סיכה, והשטר עצמו די רפוי. באופן כללי, שטר במצב כזה איננו בהכרך לא-אטרקטיבי.

G)Good) – שטר משומש מאוד. פגיעות רגילות מטיפול רב כולל קפלים חזקים רבים וקמטים, כתמים, חורי-סיכה, לכלוך, חוסר-צבע, קרעי פינות, חור מרכזי עקב קיפול ממושך ופינות עגולות. לא חסרים חלקים גדולים מהשטר. באופן כללי, שטר בעל חזות לא אטרקטיבית.

P)Poor) – שטר בעל נזקים חמורים עקב שחיקה, חלקים חסרים, קטמים, קמטים וחורים גדולים. אפשרות לרצועות נייר דבק המחזיקות את חלקי השטר יחדיו. שטר במצב כזה יכול להיות רצוי רק אם לא קיים שטר אחר מהנפקתו בנמצא.